Thực hiện khôi phục kinh tế, thị trấn Tân Thành (huyện Bắc Tân Uyên) chú trọng công tác quản lý nhà nước về đất đai, đồng thời đẩy mạnh phát triển hạ tầng đô thị, xứng tầm với một trung tâm huyện lỵ. (2024)

Thị trấn Tân Thành, thuộc huyện Bắc Tân Uyên, đang tập trung vào việc khôi phục kinh tế và phát triển hạ tầng đô thị nhằm trở thành một trung tâm huyện lỵ đáng chú ý [[SOURCE 1]]. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn đang nỗ lực hoàn thành các tiêu chí để trở thành đô thị loại IV [[SOURCE 1]].

Chú trọng quy hoạch sử dụng đất và phát triển hạ tầng

Từ đầu năm 2021, UBND thị trấn Tân Thành đã thực hiện công tác quy hoạch sử dụng đất và công khai lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Dự thảo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện [[SOURCE 1]]. Đồng thời, thị trấn đã rà soát danh mục công trình, dự án thực hiện trong kỳ quy hoạch 2021-2030 [[SOURCE 1]]. Các công trình hạ tầng cũng được đầu tư và phát triển, bao gồm việc phê duyệt 64 tuyến đường và đoạn đường đủ điều kiện tách thửa [[SOURCE 1]]. Thị trấn cũng đã triển khai các hoạt động như bốc thăm và giao nền tái định cư cho các hộ dân [[SOURCE 1]].

Phát triển hạ tầng đô thị

Thị trấn Tân Thành đã đạt nhiều thành tựu trong việc phát triển hạ tầng đô thị [[SOURCE 1]]. Các dự án trọng điểm đã được đầu tư và triển khai, bao gồm dự án đường trục chính đô thị DH411, dự án tỉnh lộ ĐT746, hạ tầng kỹ thuật khu Trung tâm huyện Bắc Tân Uyên, khu tái định cư huyện và dự án tuyến đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng [[SOURCE 1]]. Thị trấn cũng đã tiến hành thi công và sửa chữa nhiều tuyến đường, nhằm nâng cao chất lượng giao thông và đời sống người dân [[SOURCE 1]].

Đẩy mạnh công tác quản lý đất đai và sử dụng hiệu quả tài nguyên

Thị trấn Tân Thành đang chú trọng công tác quản lý nhà nước về đất đai và sử dụng hiệu quả tài nguyên [[SOURCE 1]]. Điều này bao gồm việc bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích, hiệu quả và phù hợp với quy hoạch và yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội [[SOURCE 1]]. Thị trấn cũng tăng cường rà soát và quản lý chặt chẽ việc khai thác tài nguyên, đặc biệt là đất đai và nguồn nước [[SOURCE 1]].

Phấn đấu trở thành đô thị loại IV

Thị trấn Tân Thành đang phấn đấu trở thành đô thị loại IV [[SOURCE 1]]. Việc công nhận thị trấn là đô thị loại IV sẽ tạo điều kiện thuận lợi để phát triển hạ tầng kỹ thuật và kinh tế-xã hội của huyện Bắc Tân Uyên [[SOURCE 1]]. Đồng thời, việc này cũng tạo mối liên kết giữa khu vực huyện Bắc Tân Uyên và các đô thị lân cận, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân [[SOURCE 1]].

Kết luận

Thị trấn Tân Thành đang nỗ lực khôi phục kinh tế và phát triển hạ tầng đô thị nhằm trở thành một trung tâm huyện lỵ đáng chú ý [[SOURCE 1]]. Các công tác quản lý đất đai và sử dụng tài nguyên cũng được chú trọng [[SOURCE 1]]. Thị trấn đang phấn đấu trở thành đô thị loại IV và hy vọng rằng việc này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển hạ tầng và kinh tế-xã hội của huyện Bắc Tân Uyên [[SOURCE 1]].

Thực hiện khôi phục kinh tế, thị trấn Tân Thành (huyện Bắc Tân Uyên) chú trọng công tác quản lý nhà nước về đất đai, đồng thời đẩy mạnh phát triển hạ tầng đô thị, xứng tầm với một trung tâm huyện lỵ. (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Stevie Stamm

Last Updated:

Views: 5559

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Stevie Stamm

Birthday: 1996-06-22

Address: Apt. 419 4200 Sipes Estate, East Delmerview, WY 05617

Phone: +342332224300

Job: Future Advertising Analyst

Hobby: Leather crafting, Puzzles, Leather crafting, scrapbook, Urban exploration, Cabaret, Skateboarding

Introduction: My name is Stevie Stamm, I am a colorful, sparkling, splendid, vast, open, hilarious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.