Trong Chương Trình “Chuyển Đổi Số Thành Phố Hồ Chí Minh”, Mục Tiêu Cơ Bản Để Tỉ Lệ Người Dân Và Doanh Nghiệp Tham Gia Hệ Thống Chính Quyền Điện Tử Đến Năm 2025 Là Bao Nhiêu? (2024)

1. TP. Hồ Chí Minh: Chuyển đổi số hướng tới phát triển bền vững

 • Oct 15, 2020 · ... và ra mắt Không gian sáng tạo và trải nghiệm chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh. Không gian sáng tạo và trải nghiệm chuyển đổi số TP Hồ Chí ...

 • (ĐCSVN) – Với việc thực hiện chuyển đổi số, TP Hồ Chí Minh hướng tới thể hiện tinh thần là đầu tàu kinh tế của cả nước, đi đầu trong thực hiện mô hình tăng trưởng mới; phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở nghiên cứu và ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

2. Địa phương đầu tiên trên cả nước phê duyệt chương trình chuyển đổi số

 • Jul 13, 2020 · - 40% số lượng người dân và DN tham gia hệ thống Chính quyền điện tử ... Từ khóa: chuyển đổi số, thành phố Hồ Chí Minh. Chia sẻ trang trên FB ...

 • TP. Hồ Chí Minh: Địa phương đầu tiên trên cả nước phê duyệt chương trình chuyển đổi số

3. Nhận thức và thái độ của người dân thành phố Hồ Chí Minh đối với quá ...

 • Sep 4, 2023 · Trên Trang thông tin điện tử “Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh”, nhiều ứng dụng số, tiện ích số đã được thiết kế riêng cho cư dân Thành phố, ...

 • ĐNA - Chuyển đổi số đã và đang tác động mạnh mẽ đến mọi phương diện của đời sống xã hội. Trong bối cảnh đó, việc nâng cao khả năng thích ứng xã hội của người dân, các nhóm xã hội đối với tiến trình này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Từ một […]

4. Chuyên trang thông tin Chính sách và cuộc sống - TTXVN

 • ... trong những nội dung thực hiện kế hoạch Chương trình Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023, là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách ...

 • Chinhsachcuocsong.vn - Chuyên trang thông tin Chính sách và cuộc sống - TTXVN

5. Quyết định 2393/QĐ-UBND 2020 phê duyệt Chương trình chuyển đổi số ...

 • Jul 3, 2020 · Ban chỉ đạo thực hiện Chuyển đổi số thành phố Hồ Chí Minh. Ban Điều hành Đề án Đô thị thông minh chỉ đạo, điều phối chung việc triển khai ...

 • Quyết định 2393/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Chương trình chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh

6. Số hóa để tăng trưởng bền vững - Báo Nhân Dân

 • Apr 24, 2023 · Chương trình chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra mục tiêu đến 2025: Kinh tế số chiếm 25% GRDP; năng suất lao động hằng năm tăng ít nhất 7 ...

 • Với 32 doanh nghiệp trực thuộc Ðảng ủy Khối doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, việc số hóa toàn diện là giải pháp đột phá để nâng cao năng lực quản trị, nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần phát triển kinh tế số của thành phố.

7. Đề cương giới thiệu Chương trình Chuyển đổi số của Thành phố Hồ ...

 • Nov 6, 2020 · - Chuyển đổi số trong đào tạo nhân lực. 4. Về tổ chức thực hiện. Ban chỉ đạo thực hiện Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chỉ đạo, điều ...

 • Ngày 28/9/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2393/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí...

8. Mặt trận Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh - Facebook

 • quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình. Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn. Quận 1. Dịp này, 12 ...

 • See posts, photos and more on Facebook.

9. Doanh nghiệp và chuyên gia hiến kế cho Thành phố Hồ Chí Minh xây ...

 • Apr 16, 2022 · ... để phát triển Trung tâm hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh. Ghi nhận những góp ý, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp và ...

 • (TG) - Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi mong muốn nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp, các tổ chức… tích cực tham gia để hoàn thành sứ mạng chuyển đổi số vì sự phát triển của thành phố.

10. Báo cáo 23/BC-UBND năm 2023 về kết quả triển khai chuyển đổi số và ...

 • Đặc biệt, để tăng cường sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong công tác ... chính thức giới thiệu Bản tin Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu ...

 • Báo cáo 23/BC-UBND năm 2023 về kết quả triển khai chuyển đổi số và đô thị thông minh của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

11. Chuyển đổi số - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

 • Tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện hệ thống vé điện tử tham quan di tích Cố đô Huế ... Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh 10/10/2022 ...

 • Cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

12. [PDF] bà rịa - vũng tàu phát động phong trào thi đua “chuyển

 • Apr 28, 2023 · Người dân và doanh nghiệp thăm quan Không gian sáng tạo và trải nghiệm chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Bộ TT&TT, 10 năm tới sẽ là ...

13. Giao ban công tác quản lý giữa Bộ TT&TT với các doanh nghiệp - HTV

 • 1 day ago · ... trong tuần lễ Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh 2023 · Bản chất của ...

 • (HTV) - Thời gian tới, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình phải chủ động thực hiện chuyển đổi số trong quản lý, vận hành dịch vụ, để d

14. [DOC] SAO Y; ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Mình; 06/02/2023; 13:54:35

 • Feb 6, 2023 · ... Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau: a) Dữ liệu số ... + Phần chi thường xuyên trong các chương trình mục tiêu quốc gia do các cơ ...

15. Giải pháp, công nghệ và văn hóa số trong chuyển đổi số Ngành Giáo dục

 • Thạc sỹ Hà Duy Bình – Trưởng ban giáo dục và đào tạo (Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh – DXCenter), qua tham luận “Xây dựng lộ ...

 • Ngày 10/10, tại VKU, đã diễn ra Hội thảo Chuyển đổi số ngành giáo dục đào tạo thành phố Đà Nẵng với chủ đề “Cơ hội, thách thức và một số giải pháp cho các trường phổ thông”.

Trong Chương Trình “Chuyển Đổi Số Thành Phố Hồ Chí Minh”, Mục Tiêu Cơ Bản Để Tỉ Lệ Người Dân Và Doanh Nghiệp Tham Gia Hệ Thống Chính Quyền Điện Tử Đến Năm 2025 Là Bao Nhiêu? (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Margart Wisoky

Last Updated:

Views: 5821

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Margart Wisoky

Birthday: 1993-05-13

Address: 2113 Abernathy Knoll, New Tamerafurt, CT 66893-2169

Phone: +25815234346805

Job: Central Developer

Hobby: Machining, Pottery, Rafting, Cosplaying, Jogging, Taekwondo, Scouting

Introduction: My name is Margart Wisoky, I am a gorgeous, shiny, successful, beautiful, adventurous, excited, pleasant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.