Trong Tác Phẩm Sửa Đổi Lối Làm Việc Chủ Tịch Hồ Chí Minh Chỉ Rõ Một Trong Những Mục Đích Của Phê Bình Là (2024)

1. “Sửa đổi lối làm việc” với việc tu dưỡng đạo đức của người cán bộ ...

 • ... phẩm chất và năng lực mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. 3. Có lẽ vì vậy mà trong tác phẩm này, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ yếu bàn đến việc sửa đổi, mà cụ thể ...

 • Trong khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang bước vào giai đoạn gay go, quyết liệt, tháng 10 năm 1947, tại Chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm nổi tiếng “Sửa đổi lối làm việc”. Năm nay vừa đúng 70 năm tác phẩm ra đời. Những nội dung của tác phẩm này giờ đây vẫn còn nguyên giá trị, nhất là đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

2. “sửa đổi lổi làm việc” của chủ tịch hồ chí minh 50 năm trước

 • Jul 30, 2018 · Phê bình thể hiện bản lĩnh và phẩm chất của Đảng viên là ở chỗ có đủ khả năng và dũng khí nhìn ra và sửa chữa những sai lầm khuyết điểm của mình ...

 • 1

3. Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” với sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng ...

 • Dec 1, 2022 · Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ có giá trị lý luận, mà còn có giá trị thực tiễn sâu sắc trong việc xây dựng ...

 • Chia sẻ bài viết

4. Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc phê bình và sửa chữa trong tác phẩm ...

 • Tác phẩm đề cập đến 6 vấn đề cơ bản: công tác học tập lý luận chính trị, rèn luyện đạo đức cách mạng, đánh giá bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, phương thức lãnh đạo ...

 • Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

5. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH TRONG TÁC PHẨM “SỬA ĐỔI LỐI LÀM ...

 • Mar 30, 2020 · Hiện nay, “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống” cũng phần lớn từ nguyên nhân không chịu ...

 • Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW ngày 11/10/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Kế hoạch số 145 ngày 31/12/2019 của Đảng bộ thị xã Ninh Hòa về học tập và thực hiện chuyên đề năm 2020 về ; "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Ðảng và hê thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ninh Hòa tiếp tục thực hiện việc tìm hiểu tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Người; qua đó tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn đơn vị về những nội dung cơ bản, những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.,

6. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH TRONG TÁC PHẨM “SỬA ĐỔI LỐI LÀM ...

 • Apr 22, 2019 · Thứ hai: Đạo đức cách mạng (phận sự của đảng viên và cán bộ).,

 • - Thứ hai: Đạo đức cách mạng (phận sự của đảng viên và cán bộ).,

7. “Phê bình và sửa chữa” trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc

 • Oct 7, 2017 · Tác phẩm Sửa đổi lối làm việc được Chủ tịch Hồ Chí Minh hoàn thành tháng 10-1947. Đây là một văn kiện quan trọng về công tác xây dựng, ...

 • Tác phẩm Sửa đổi lối làm việc được Chủ tịch Hồ Chí Minh hoàn thành tháng 10-1947. Đây là một văn kiện quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Tác phẩm cô đọng trong 110 trang nhưng đã đề cập toàn diện những vấn đề căn cốt nhất của công tác xây dựng Đảng.

8. “Sửa đổi lối làm việc” - Đề cương một cuộc chỉnh đốn vĩ đại!

 • Nov 4, 2022 · Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết năm 1947. ... Một mục đích của tác phẩm là dạy cán bộ, đảng viên phải gần dân, học ...

 • Không nhiều về số trang nhưng tác phẩm đặt ra những vấn đề rất lớn của cách mạng, của đảng cầm quyền, đặt trong bối cảnh những năm đầu cuộc kháng...

9. Cuốn "Sửa đổi lối làm việc" - Những nội dung lớn về xây dựng Đảng

 • Jun 7, 2017 · Đọc lại cuốn “Sửa đổi lối làm việc” được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết năm 1947 tại Việt Bắc với bút danh X.Y.Z bằng bút pháp tỉ mỉ, sâu sắc, ngắn ...

 • Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Đọc lại cuốn “Sửa đổi lối làm việc” được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết năm 1947 tại Việt Bắc với bút danh X.Y.Z bằng bút pháp tỉ mỉ, sâu sắc, ngắn gọn đã nói những điều mà tất cả đảng viên, cán bộ phải quan tâm thực hiện. 70 năm đã qua, cách mạng đã trải qua nhiều giai đoạn, cuốn sách luôn là cẩm nang về đạo đức cách mạng, đồng hành cùng sự nghiệp của Đảng, có giá trị thời đại to lớn…

10. “Sửa đổi lối làm việc” để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

 • Sep 14, 2019 · Chủ tịch Hồ Chí Minh coi tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng, là vũ khí sắc bén để làm cho Đảng ta trong sạch, vững mạnh.

 • (TG) - Ngay từ những năm đầu mới giành được chính quyền, Hồ Chí Minh đã nhận thấy vấn đề cốt tử và lâu dài trong Đảng cần phải “Sửa đổi lối làm việc”, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đáp ứng nhiệm vụ to lớn của cách mạng.

11. Sửa đổi lối làm việc và đổi mới công tác cán bộ theo chỉ dẫn của Chủ ...

 • Sep 28, 2022 · Một trong những vấn đề Chủ tịch Hồ Chí Minh lưu tâm nhất là những tật bệnh nguy hiểm đang tồn tại trong Đảng và hệ thống chính trị khi đó. ... [9] ...

 • 75 năm đã trôi qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Sửa đổi lối làm việc (1947-2022), song phần Người dành để nói về vấn đề cán bộ trong đó vẫn luôn là những bài học quý báu không chỉ đúng với hoàn cảnh ra đời của tác phẩm, mà còn giữ nguyên giá trị về lý luận và thực tiễn đối với việc đổi mới cán bộ, công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

12. Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh ...

 • May 3, 2019 · Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Người thể hiện một cách rất rõ nét trong tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc", để lại cho ...

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là biểu tượng sáng ngời về đạo đức cách mạng, tấm gương hy sinh, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Người không chỉ đấu tranh, mưu cầu cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, mà còn để lại cho các thế hệ mai sau một di sản vô giá, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh.

13. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phê bình cho đúng trong tác phẩm “Sửa đổi ...

 • Oct 26, 2017 · Người chỉ ra nhiều lý do khách quan, chủ quan dẫn tới nhiều thiếu sót, khuyết điểm, thậm chí sai lầm của cán bộ, đảng viên. Điều đó là lẽ bình ...

14. Sửa đổi lối làm việc” để thực hiện các nghị quyết cấp bách về xây dựng ...

 • Oct 12, 2022 · Cũng trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhất quán quan điểm “lý luận phải gắn liền với thực tiễn”. Đánh giá về ...

 • (ThanhtraVietNam) - 75 năm (kể từ tháng 10 1947) đã trôi qua nhưng tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” vẫn nóng hổi tính thời sự. Hiện nay, chúng ta đang tiếp nối tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, đến khóa XIII với nhiều nội dung về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên... Những nội dung trong tác phẩm của Bác là căn cứ để Đảng ta có...

15. Từ tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Hồ Chí Minh đến tiêu chuẩn người ...

 • Sep 14, 2021 · Nhằm sớm chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế, lệch lạc trong lề lối làm việc từ đó góp phần chấn chỉnh nhận thức tư tưởng, nâng cao phẩm chất ...

 • TTBD - Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tháng 10 năm 1947, với bút danh X.Y.Z. Ra đời trong hoàn cảnh cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ của dân tộc ta chống thực dân Pháp đang bước vào thời kỳ bắt đầu. Năm 1947, tức là sau hai năm Đảng ta trở thành đảng cẩm quyền, sự nghiêp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng đang đứng trước rất nhiều khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, qua thực tiến đấu tranh bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ chính quyền non trẻ, đội ngũ cán bộ, đảng viên của chúng ta đã bắt đầu bộc lộ những biểu hiện tiêu cực, những hạn chế trong cách thức, lề lối, tác phong làm việc. Những biểu hiện đó nếu chậm được phát hiện và sửa chữa sẽ ảnh hưởng rất lớn tới niềm tin của nhân dân, thậm chí của cán bộ, đảng viên đối với Đảng và chính quyền, từ đó ảnh hưởng tới toàn bộ sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng ta.

16. Tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh (tiếp theo kỳ ...

 • Nov 1, 2017 · Bệnh xa quần chúng, Bệnh lười biếng. Mắc phải một bệnh trong mười hai bệnh đó tức là hỏng việc. Vì vậy, chúng ta phải ráo riết dùng phê bình và ...

 • thaibinh.gov.vn

Trong Tác Phẩm Sửa Đổi Lối Làm Việc Chủ Tịch Hồ Chí Minh Chỉ Rõ Một Trong Những Mục Đích Của Phê Bình Là (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Mr. See Jast

Last Updated:

Views: 5535

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mr. See Jast

Birthday: 1999-07-30

Address: 8409 Megan Mountain, New Mathew, MT 44997-8193

Phone: +5023589614038

Job: Chief Executive

Hobby: Leather crafting, Flag Football, Candle making, Flying, Poi, Gunsmithing, Swimming

Introduction: My name is Mr. See Jast, I am a open, jolly, gorgeous, courageous, inexpensive, friendly, homely person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.